• Revize elektrických instalací, hromosvodů a elektrických spotřebičů.

Víte, že (aneb co by Vás mělo zajímat...)

Víte že…

v únoru 2017 se plánuje vydání publikace Učební texty ze zákonů, vyhlášek, předpisů a ČSN ve třetím aktualizovaném vydání. Je určena jako studijní materiál pro ověřování odborné způsobilosti revizních techniků elektrických zařízení. Texty jsou vhodné i pro ostatní elektrotechnickou veřejnost a další zájemce o elektrická zařízení.

Víte že…

v přůběhu roku 2016 byly vydané normy:
ČSN 33 2000-5-53 ed.2. El. instalace nn – Výběr a stavba el. zařízení – Spínací a řídící přístroje.
ČSN 33 2000-7-730 El. instalace nn – Břehové elektrické přípojky pro vnitrozemská plavidla.
ČSN 35 4185 Proudové chrániče pro zásuvky pro domovní a podobné použití.
ČSN EN 61175-1 Průmyslové systémy a instalace – Označování signálů.
ČSN EN 60079-10-1 ed.2 Výbušné atmosféry – Určování nebezpečných prostorů – Plynné atmosféry.
ČSN EN 60079-6 ed.2. Výbušné atmosféry – Zařízení chráněné kapalinovým závěrem „o“.
– Zákony a vyhlášky:
Nový zákon č.90/2016 Sb. (O posuzování shody) Nahrazuje zákon č.22/1979Sb. !!!!!!!!!

Víte že…

v lednu 2016 byly zrušeny normy:
ČSN 33 2312, která byla nahrazena ČSN 33 2312 ed.2. El. zařízení v hořlavých látkách a na nich.
ČSN EN 50110-1ed.2, která byla nahrazena, ČSN EN 50110-1ed.3 Obsluha a práce na el. zařízeních
-Nově vydané normy:
ČSN 33 2000-4-42 ed.2 Změna Z1. Doporučuje v el. instalacích, pro snížení rizika požáru, používat nový prvek „Obloukovou ochranu (AFDD)“.
ČSN IEC 60884-2-7+A1. Zvláštní požadavky na prodlužovací přívody.

Víte že…

v říjnu 2015 byla zrušena norma ČSN 33 0165 Značení vodičů barvami. Nově platí ČSN 330165 ed.2.
– Nově vydané normy:
ČSN EN 50110-1 edd.3. Obsluha a práce na elektrických zařízeních.
ČSN 33 2000-7-753 ed.2. El. instalace nn – Topné kabely a pevně instalované topné systémy.
ČSN EN 62353 ed.2 Opakované zkoušky a zkoušky po opravách zdravotnických el. přístrojů.

Víte, že…

od listopadu 2013 se naše firma stala držitelem oprávnění SOTD Ministerstva Obrany pro provádění montáží, oprav a revizí elektrických zařízení a hromosvodů v prostředí s nebezpečím výbuchu. Na základě tohoto oprávnění provádíme uvedené práce také v objektech spadajících do resortu ministerstva obrany.

Víte, že…

byla konečně vydána norma ČSN 33 2000-7-710 Elektrická instalace nn – Zdravotnické prostory.

Víte, že…

28. ledna 2013 bylo uveřejněno druhé vyjádření Technické inspekce České republiky k problematice hromosvodů. Předmětem je opět problematika aktivních hromosvodů a dále požadavek realizace ochrany před bleskem na obětech určených k bydlení.

Víte, že…

v říjnu 2012 byla vydána ČSN EN61439-3 ed.2 Rozvodnice určené k provozování laiky. Doplněná norma přináší možnost rozvodnici smontovat i mimo závod původního výrobce bez nutnosti opakovat typovou zkoušku.

Víte, že…

31. srpna 2012 bylo vydáno druhé aktualizované vydání učebních textů pro zkoušky revizních techniků elektrických zařízení.

Víte, že…

od srpna 2012 jsme držiteli oprávnění ČBÚ pro provádění montáží, oprav a revizí elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem. Kopii oprávnění je možné stáhnout v PDF verzi zde.

Víte, že…

1.července 2012 byl TIČR vydán souhrn legislativy týkající se této problematiky a schéma řešení. Dále pak 4.května 2012 vydala TIČR odborné stanovisko k problematice aktivních hromosvodů.

Víte, že…

od 1.4.2012 je zrušena ČSN 33 2000-5-51 ed.2. Vnější vlivy se určují dle ČSN 33 2000-5-51ed.3. Od 1.5.2012 je zrušená ČSN 33 2000-4-481. Uličky v rozvodnách se navrhují podle ČSN 33 2000-7-729.

Víte, že…

od října 2010 se naše firma stala držitelem oprávnění SOTD Ministerstva Obrany pro provádění montáží, oprav a revizí elektrických zařízení a hromosvodů? Na základě tohoto oprávnění provádíme uvedené práce také v objektech spadajících do resortu ministerstva obrany.

Víte, že…

vyšla kniha „Ochrana před bleskem a přepětím z pohledu soudních znalců“.

Víte, že…

od prvního června 2010 byly bez náhrady zrušeny následující normy?

  • ČSN33 2000-4-47
  • ČSN33 2000-5-53
  • ČSN33 2000-7-707

Víte, že…

od prvního června začala platit vyhláška č.73/2010 Sb. o stanovení vyhrazených elektrických zřízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti.

Komentář k vyhl.73/2010, uveřejněný na stránkách TIČR

Otázka: Je vyhláška č. 73/2010 Sb. v souladu s právními předpisy EU?

Vyhláška je slučitelná s právem Evropských společenství, a to se směrnicí Rady č. 89/655/EHS ze dne 30. listopadu 1989 o minimálních požadavcích na ochranu bezpečnosti a zdraví pracovníků při používání pracovního zařízení a její pozměňovací směrnicí Rady č. 95/63/ES ze dne 5. prosince 1995. Jde o transpozici požadavků této směrnice stanovující v čl. 4a odst. 1 povinnost zaměstnavatele zajistit, „aby zařízení, jehož bezpečnost závisí na podmínkách instalace, podléhalo kontrole (po instalaci a před prvním uvedením do provozu) a kontrole po každé montáži na jiném pracovišti nebo na jiném místě odborně způsobilými osobami ve smyslu vnitrostátních právních předpisů nebo zvyklostí, za účelem zajištění správné instalace a fungování tohoto zařízení.“

§1 Tato vyhláška
c) byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů, ve znění směrnice 98/48/ES.

Návrh vyhlášky byl oznámen v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů, ve znění směrnice 98/48/ES a nařízením vlády č. 339/2002 Sb., o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem, ve znění nařízení vlády č. 178/2004 Sb. členským státům Evropské unie s tím, že k němu nebyly uplatněny žádné připomínky.

Otázka: Která zařízení podléhají státnímu odborného dozoru a lze je uvést do provozu jen na základě odborného a závazného stanoviska?

Charakteristikou rozlišení mezi jednotlivými třídami je určení, která ze zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku podléhají státnímu odborného dozoru a lze je uvést do provozu jen na základě odborného a závazného stanoviska vydaného organizací státního odborného dozoru.

ZAŘÍZENÍ TŘÍDY I.
Podléhají státnímu odborného dozoru a lze je uvést do provozu jen na základě odborného a závazného stanoviska vydaného organizací státního odborného dozoru.

Zařízení třídy I. – Skupina A
Zařízení určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
Zda se jedná o prostředí s nebezpečím výbuchu, musí být určeno v projektové dokumentaci. V případě, že dojde během provozování zařízení k vytvoření nového prostředí s nebezpečím výbuchu, podléhají zařízení státnímu odborného dozoru a lze je uvést do provozu jen na základě odborného a závazného stanoviska vydaného organizací státního odborného dozoru.

Zařízení třídy I. – Skupina B
Zařízení pracovišť z hlediska úrazu elektrickým proudem zvlášť nebezpečných působením vnějších vlivů
Nebezpečí působení vnějších vlivů musí vyplývat z projektové dokumentace

Zařízení třídy I. – Skupina C
Zařízení v prostorách pro léčebné účely a ve zdravotnických zařízeních
Zda se jedná o prostředí s nebezpečím působení vnějších vlivů na instalovaná zařízení a na zdraví pacientů v prostorách pro léčebné účely a ve zdravotnických zařízeních, musí být vnější vlivy určeny v projektové dokumentaci.
V případě, že dojde během provozování ke změnám instalací zařízení a k vytvoření nového prostoru, podléhají zařízení státnímu odborného dozoru a lze je uvést do provozu jen na základě odborného a závazného stanoviska vydaného organizací státního odborného dozoru. Tento odstavec se nevztahuje na úkony běžné údržby.

Zařízení třídy I. – Skupina D
Zařízení ve stavbách určených pro shromažďování více než 200 osob.
Nejedná se o shromažďovací prostor, definovaný podle jiných právních předpisů, ale o projektovanou kapacitu počtu osob v celém objektu. Údaje o celkovém počtu osob vychází z projektové dokumentace.

Zařízení třídy I. – Skupina E
Zařízení určená na ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny, pokud jsou součástí zařízení uvedených ve skupinách A až D.

Otázka: Je nutné v souvislosti s novou vyhláškou provádět výměnu stávajících Osvědčení a Oprávnění? Nastanou nějaké změny ve vydávání Osvědčení a Oprávnění?

Ve vyhlášce je nově uvedena tabulka s rozsahy. Rozdělení je vytvořeno na základě praktických zkušeností a uvedení rozsahů ve vyhlášce, tento stav zviditelňuje a fixuje. Uvedením tabulky nedochází k žádné změně oproti dosavadnímu stavu používaného pro Oprávnění i Osvědčení. Stávající oprávnění zůstávají nadále v platnosti bez jakékoliv další ekonomické, nebo administrativní zátěže jeho držitelů, vyhláška do nich nezasahuje, čímž je zachována kontinuita bez nutnosti provádět změny.

V příloze č. 2, bodu 1 je stanoveno, že právnické a podnikající fyzické osoby mohou provádět montáž, opravy, revize a zkoušky zařízení na základě oprávnění – můžete toto ustanovení blíže specifikovat?

Fyzická nepodnikající osoba, která je v zaměstnaneckém poměru s právnickou osobou, jejíž předmětem podnikatelské činnosti nejsou montáže, opravy, revize a zkoušky zařízení. Tato fyzická osoba uvedené činnosti vykonává pouze pro svého zaměstnavatele.
Fyzická osoba, ani zaměstnavatel nepotřebuje ke své činnosti „Oprávnění“.

Fyzická nepodnikající osoba, která je v zaměstnaneckém poměru s právnickou osobou, jejíž předmětem podnikatelské činnosti jsou montáže, opravy, revize a zkoušky zařízení. Tato fyzická osoba uvedené činnosti vykonává pouze pro svého zaměstnavatele.
Fyzická osoba nepotřebuje ke své činnosti „Oprávnění“.
Právnická osoba – zaměstnavatel – musí mít ke své činnosti „Oprávnění“.

Fyzická osoba podnikající, jejíž předmětem podnikatelské činnosti jsou montáže, opravy, revize a zkoušky zařízení a plnění nádob plyny.
Fyzická osoba musí mít ke své činnosti „Oprávnění“.